อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต
28-30 ตุลาคม 2557
ณ โบทานิค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่