ปีการศึกษา 2557

นักเรียนในโครงการปีการศึกษา 2557

11258               11259               11260                11261
ด.ช. จักรพงศ์  อารีรัตน์        ด.ช. จันณรงค์ แต่งตั้ง             ด.ช. ไตรราช สายสุวรรณ                  ด.ช. นัทฐพงศ์ แก้วหน่อเมือง
ชั้นม.2/1                                          ชั้นม.2/1                                      ชั้นม.2/1                                     ชั้นม.2/1

11262             11263              11264              11265
ด.ช. พงศกร ศรีรัตน์               ด.ช. สุขสันต์ โทภิลา                 ด.ช. ศุภกิจ แซ่หลิว                         ด.ช. สมชาย จิระปัน
ชั้นม.2/1                                    ชั้นม.2/1                                  ชั้นม.2/1                                           ชั้นม.2/1

11266            11267              11268                  11269
ด.ช. สุธี เอี่ยมอินทร์           ด.ญ. กรกนก ปัดทุมวรรณ           ด.ญ. กาญจนา บั้งเงิน                           ด.ญ. เข่อชิน เฉิน
ชั้นม.2/1                                ชั้นม.2/1                                    ชั้นม.2/1                                              ชั้นม.2/1

11270          11271                11272               11273
ด.ญ. จิราวรรณ ยะคำ           ด.ญ. ธนัทพร ศิลชัย                    ด.ญ. นริศรา ธรรมธิ                          ด.ญ. นันทวรรณ กาบเกษร์
ชั้นม.2/1                              ชั้นม.2/1                                      ชั้นม.2/1                                             ชั้นม.2/1

11274            11275              11276                11277
ด.ญ. ปริษา ธนภานุภัทร์         ด.ญ. พงศ์พกา บุญมี                 ด.ญ. พิมพร สุภาวรรณ์                    ด.ญ. มัชฌิมา จันทร์ศรี
ชั้นม.2/1                                 ชั้นม.2/1                               ชั้นม.2/1                                                  ชั้นม.2/1

11278              11279            11281               11282
ด.ญ. รุ่งนภา จันทร์ฟอง         ด.ช. ฐิติวัสส์ อิสสระภาพ                 ด.ญ. วริทศรา พรมมา                   ด.ญ. วาราตรี ลี้แสน
ชั้นม.2/1                                ชั้นม.2/1                                           ชั้นม.2/1                                      ชั้นม.2/1

11283             11284              11285                  11286
ด.ญ. วีราวารี บุญแสง          ด.ญ. สุทธิดา สายแปง              ด.ญ. อภินันท์ อภิวงค์                         ด.ญ. อรณี กันทะสุข
ชั้นม.2/1                                    ชั้นม.2/1                                  ชั้นม.2/1                                            ชั้นม.2/1

11287           11390                 11399              11404
ด.ญ. อาทิตยา ถิ่นอ่วน        ด.ช. นพรัตน์ จอมแสง                   ด.ช. อภินันท์ บั้งเงิน                       ด.ญ. ประวีณา ไร่กันทา
ชั้นม.2/1                                  ชั้นม.2/5                                      ชั้นม.2/5                                       ชั้นม.2/5

11408             11292                11473
ด.ญ. รัตนาภรณ์ แซ่ลี          ด.ญ. อรญา บุญมาก               ด.ญ. สุพัฒตรา วิไลประเสริฐ
ชั้นม.2/5                          ชั้นม.2/5                                          ชั้นม.2/5