ปีการศึกษา 2558

คุณครูในโครงการปีการศึกษา 2558

director                  IMG_2723
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์                       นายไพศาล ชนะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน          รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


srinuan                       rungrat                        sakunee
นางสีนวล  ธนะสาร                         นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน                             นางสกุณี    นิยม
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์                  ครูสอนวิชาชีววิทยา                                 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

krunoom                            supalert
นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์                    นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์                      ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์