ปีการศึกษา 2557

คุณครูในโครงการปีการศึกษา 2557

director                        IMG_3099                                IMG_2723
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์                         นางศุภรินทร์  พรมรินทร์                                นายไพศาล ชนะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน                         รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ         รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


srinuan                       rungrat
นางสีนวล  ธนะสาร                         นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์                  ครูสอนวิชาชีววิทยา

sakunee                        krunoom
นางสกุณี    นิยม                               นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์                    ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์