รายละเอียดโครงการ

โครงการ Samsung Smart Learning Center Network โรงเรียนเครือข่าย ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวคิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับเครือข่าย

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงเรียนเครือข่ายซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จ.เชียงราย ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา และโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย โดยมีโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนแม่ข่าย

รายละเอียดโครงการ
1. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน 2558 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2559
2. ซัมซุง ตกลงมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และเสื้อ T-Shirt สำหรับนักเรียนในโครงการ 40 ตัว เสื้อโปโลสำหรับครู 5 ตัว ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
3. โรงเรียนตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ตลอดจนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของโครงการทุกกิจกรรมภายในระยะเวลาของโครงการ การจัดกิจกรรม Samsung Discovery Day ร่วมกันกับโรงเรียนเครือข่ายซัมซุง เพื่อแบ่งปันและขยายผลโครงการไปยังชุมชน (มกราคม 2559)
4. โรงเรียนตกลงที่จะจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมภาพประกอบที่เป็นรูปถ่ายความละเอียดสูง
(ในรูปแบบ .jpg ไฟล์ที่เก็บบันทึกลงในแผ่นซีดี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (กุมภาพันธ์ 2559)