ปีการศึกษา 2558

นักเรียนในโครงการปีการศึกษา 2558

11944           12013           12007          11994
ด.ญ.ยอดหญิง บุญแสง                  ด.ญ.เอ้ย   มูลระ                     ด.ญ.อัมภาพร  มีลาภ                      ด.ช.อดิเทพ   ทามูล

12067            11864               11932            11890
ด.ช.ณรงค์เดช  เอื้อจริง            ด.ญ.จุฑาทิพย์  สุริยะธนกุล          ด.ญ.พิสมัย   ทาเศรษฐ                   ด.ช.ทอง    นามใส

11972            11997             11870             12102
ด.ช.ศุภโชค  เปรมปรี                  ด.ช.อนุรักษ์   คำวัง                  ด.ช.ชลสิทธิ์  มหายศ                     ด.ช.วชิระ   กันภัย

11950           11629            11622             11620
ด.ญ.รุจิรา   ชำนาญยา                 ด.ช.ภวัส   สินสุรินทร์              ด.ช.ธนกร   มอยเชื้อ                      ด.ช.ชินวัฒน์   เมืองมา

11767           11626
ด.ช. นรา   เอี่ยมละออ               ด.ช.นิพล   เส็งพรม                ด.ช.กฤษณลักษณ์  สงคำ              ด.ช. วีรพงศ์      นามศิริ

11642                11754                 11755
ด.ช.ดนัยวัชต์  ปิ่นสุข              ด.ญ.สกาวใจ   สายสุวรรณ์             ด.ญ.ปิยาพัชร  สมมิตร                    ด.ญ.อารีรัตน์   สู่สบ

 

 

 

 

ด.ญ.ศศินิภา   มูลจ้อย           ด.ญ.พิมพ์ลภัส       ทองทรัพย์         ด.ญ.สุนิตา    ปานทอง             ด.ญ.ภิรมณ์ญา    จำปาแก้ว

11727                     11729                                                                  11894
ด.ญ.มณีวรรณ    แซ่ลี                  ด.ญ.พรนภัส   น่านน้อง               ด.ญ.หทัยกาญจน์    ธุวะคำ                 ด.ช.ธนวัชญ์   แก่นพุชา