รายชื่อรองฝ่ายวิชาการ  และเบอร์โทรศัพท์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการกับการแสดงผลงานนักเรียนและสื่อนวัตกรรมของครู
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย

ที่
โรงเรียน
ชื่อรองฯฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
1
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย นางวันทนา  ชูช่วย 08-1603-8021
2
ร.ร.เชียงรายวิทยาคม นางดารา  ปัญญาพฤกษ์ 08-1531-9049
3
ร.ร.ดอนชัยวิทยาคม นายบุญลือ  ดอนชัย 08-9553-3533
4
ร.ร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม นายอำนาจ  ดอนลาดลี 08-5712-7133
5
ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางพิกุล  เหล่าตระกูล  08-1530-6008
6
ร.ร.เทศบาล  5 เด่นห้า นางสาวพรพิศ เทพปัญญา 08-9759-9964
7
ร.ร.เทศบาล  6 นครเชียงราย นายประเสริฐ  ดีทายาท 08-9952-2835
8
ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม นายวีระชัย  จูฑะภักดี 08-1594-7973
  นายไพศาล  ชนะกุล 08-1594-9748
9
ร.ร.เมืองเชียงราย นายปริญญา  กายสิทธิ์ 08-4047-7493
10
ร.ร.เวียงชัยวิทยาคม นางภาวิณี  สุขสวัสดิ์ 08-6912-5317
11
ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายดำรง  ใจหงษ์ 08-9850-1469
12
ร.ร.สันติวิทยา นางโชติกา ปันนันตา 08-3947-7525
13
ร.ร.สหศาสตร์ศึกษา นางอมรรัตน์  ปินวรรณา 08-6923-8559
14
ร.ร.สามัคคีวิทยาคม นายกิตติชัย ทองปัญญา 08-1530-2443
15
ร.ร.สามัคคีวิทยาคม   2 นายศิลป์ชัย  มณีขัติ 08-1387-1480
16
ร.ร.ห้วยสักวิทยาคม   นายลิขิต  ภิระบรรณ์  08-0078-5998
17
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางน้ำผึ้ง  สาธรรม 08-3574-3073
18
ร.ร.ความหวังเวียงป่าเป้า นางสาวรุ่งนภา  ก้อนแก้ว 08-1180-3807
19
ร.ร.ดอยงามวิทยาคม นางดรุณี  เตชะตา 08-7183-5956
20
ร.ร.นครวิทยาคม นางสายทอง  ธนสิทธิ์ 08-1028-3640
21
ร.ร.นุชนารถอนุสรณ์ นางวรรณิภา  จันทร์น้อย 08-9954-0137
22
ร.ร.ป่าแดดวิทยาคม นางสาวประภาภร  กองตาพันธ์ 08-1796-6774
23
ร.ร.พานพิทยาคม นายสุขสวัสดิ์  สุภามณี 08-9998-2601
24
ร.ร.พานพิเศษพิทยา นายชวลิต  ปัญจขันธ์ 08-9557-9588
25
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม นายสมเกียรติ  จรเกตุ  08-6193-2499
26
ร.ร.แม่ลาววิทยาคม นางพจนี  ศิริพัฒนานุกุลชัย 08-1885-4679
27
ร.ร.แม่สรวยวิทยาคม นายไชยะ  บุญเสือ  08-4484-7580
28
ร.ร.แม่อ้อวิทยาคม นางนวลจันทร์  กันทร  08-6186-4896
29
ร.ร.วาวีวิทยาคม นางสาววาสนา  สดใส 08-5121-7501
30
ร.ร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม นางเรียมจันทร์  บันเทิง 08-9263-3048
31
ร.ร.จันจว้าวิทยาคม นางนารี  หลายกิจพานิช 08-1764-3706
32
ร.ร.เชียงแสนวิทยาคม นายรุ่งโรจน์  เชียงแข็ง 08-6184-2932
33
ร.ร.ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก นางพรรณเพ็ญ  คิดอ่าน 08-1765-0155
34
ร.ร.บ้านแซววิทยาคม นายธราพงษ์  สวาสดิ์วงศ์ 08-7179-5687
35
ร.ร.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ นางยุพิน  สมบุตร  08-6917-9757
36
ร.ร.บ้านเทอดไทย นางประคองศรี  ลี้แสน 08-7208-0253
37
ร.ร.บ้านห้วยไร่สามัคคี นายมงคลชัย  คนชม 08-9430-5757
38
ร.ร.แม่จันวิทยาคม นายสมพงษ์  พินิจ  08-1951-5937
39
ร.ร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายรัชพล  ศรีธรรม 08-9555-1991
40
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์  15 นายนพดล  สิงห์โตนาท 08-9267-6467
41
ร.ร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม นางวันเพ็ญ  มูลเมืองคำ (ครู) 08-4810-0709
42
ร.ร.วัดหมื่นพุทธวิทยา    
43
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายสุคนธ์  พันธุรัตน์ 08-1568-0378
44
ร.ร.สันติคีรีวิทยาคม นางสาวพัชรินทร์  อิ่นคำ  08-9854-2557
45
ร.ร.ขุนตาลวิทยาคม นายเจริญ  โกศัย   08-6191-5413
46
ร.ร.เชียงของวิทยาคม นายดำรงกุล  เหลี่ยมวัฒนา 08-9999-4031
47
ร.ร.เด็กดีพิทยา นางมนณภัค ยัพตระกูล 08-1950-6464
48
ร.ร.เทิงวิทยาคม นายก่อเกียรติ  ทุ่นศิริ 08-9434-6898
49
ร.ร.บุญเรืองวิทยาคม นางธัญพร  สิทธิยศ 08-0672-7856
50
ร.ร.ปล้องวิทยาคม นายณรงค์  วงค์วุฒิ  08-9954-8887
51
ร.ร.พญาเม็งราย นายวิเชียร  มูลวัตร  08-9263-3448
52
ร.ร.แม่ต๋ำวิทยา นางธิดาวัลย์  อุ่นกอง  08-4808-8714
53
ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม นายวารุมาตร  ปริญญาเจริญกุล 08-7524-9916
54
ร.ร.ยางฮอมวิทยาคม นายคำรณ  ลือชา  08-1884-4693
55
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว 08-4611-7424
56
ร.ร.ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายจุมพล  ปริตโตทก 08-1950-1132
57
ร.ร.ลูกรักเชียงของ นางสาวทัศพร  แกล้วกล้า 08-4616-7068