การใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

1.ระเบียบการแข่งขัน

การใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               

              1. วัตถุประสงค์การแข่งขัน

               1.1 เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีทักษะการหาคำตอบจากสารานุกรมได้อย่างถูกวิธี แม่นยำ และรวดเร็ว

                 1.2 เพื่อมุ่งให้นักเรียนช่วยเหลือกัน ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ

                 1.3 เพื่อมุ่งให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย

 

                2. ลักษณะการแข่งขัน

                  ประเภททีม  ทีมละ 2 คน

 

                3. การแบ่งประเภทการแข่งขัน

                  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ

                      3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                      3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                4. กติกาการแข่งขัน

ระดับ

เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

เล่มที่ใช้ในการแข่งขัน

จำนวนข้อสอบและคะแนน

คะแนน

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

60 นาที

จำนวน 10 เล่ม เล่มที่

13, 15, 17, 19, 21,

23,  25, 27, 29, 31

ข้อสอบแบบเติมคำตอบ

จำนวน 25 ข้อ

ข้อละ 4 คะแนน

100 คะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

60 นาที

จำนวน 10 เล่ม เล่มที่

14, 16, 18, 20, 22,

24, 26, 28, 30, 32

ข้อสอบแบบเติมคำตอบ

จำนวน 25 ข้อ

ข้อละ 4 คะแนน

100 คะแนน

 

   

 

 

                ตัวอย่าง

 

ข้อที่

 

คำถาม

คะแนน

 

หมายเหตุ

คำตอบ

เล่มที่

หน้า

มนุษย์การตั้งครรภ์

ประมาณกี่สัปดาห์

๔๐ สัปดาห์

๒๕

ถูกต้อง

ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

มนุษย์การตั้งครรภ์

ประมาณกี่สัปดาห์

๔๐

๒๕

ไม่ถูกต้องเพราะคำตอบไม่สมบูรณ์ได้คะแนนคำตอบรวม ๑ คะแนน

มนุษย์การตั้งครรภ์

ประมาณกี่สัปดาห์

 

๒๕

ไม่ถูกต้องเพราะคำตอบไม่ครบคำถามจึงไม่นับคะแนน หรือได้คะแนนคำตอบรวม 0 คะแนน

                หมายเหตุ

1.       ในแต่ละข้อต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ช่อง ( คำตอบ เล่มที่ หน้าที่) หากขาดช่องใดช่องหนึ่ง

จะถือเป็นโมฆะ ไม่ได้คะแนนทุกช่องในข้อนั้น

คำตอบสะกดถูกได้                                                  ๒  คะแนน

- คำตอบระบุเล่มที่สารานุกรมถูกต้องได้                     ๑  คะแนน          

- คำตอบระบุเลขหน้าสารานุกรมถูกต้องได้                ๑  คะแนน

2. การเขียนคำตอบต้อเขียนสะกดคำต้องตามหลักการเขียนอักษรไทย(ไม่เขียนอักษรหัวหวัด วางรูปวรรณยุกต์ วางรูปสระบน วางรูปสระล่าง ตรงตำแหน่ง ไม่เขียนอักษรหัวบอด)

3. คำตอบที่เป็นจำนวนตัวเลข เล่มที่ หน้าที่ ให้เขียนเลขไทย

 

 

 

 

 

5. สถานที่และวัน เวลาการแข่งขัน

  กำหนดสถานที่และวัน เวลาการแข่งขัน ดังนี้

 5.1 สถานที่ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

 5.2 วัน เวลาการแข่งขัน

           ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  6  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2552

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่  7  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2552

 

กำหนดวัน เวลาการแข่งขัน

ขั้นตอนการแข่งขัน

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 09.15 น.

เวลา 09.15 น. – 10.15 น.

เวลา 10.30 น. – 11.30 น.

เวลา 16.00 น.

-รายงานตัว

-ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

-ดำเนินการแข่งขันกลุ่มที่ 1

-ดำเนินการแข่งขันกลุ่มที่ 2

-ประกาศการแข่งขัน

 

6. ผู้รับผิดชอบดำเนินการแข่งขัน

     คณะครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย

 

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในหารแข่งขัน

    ให้ผู้เข้าแข่งขันนำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯมาเอง

 

8. เกณฑ์การให้รางวัลการแข่งขัน

ที่

ระดับรางวัล

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

หมายเหตุ

1

เกียรติบัตรเหรียญทอง

80 คะแนน – 100 คะแนน

 

2

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

70 คะแนน – 79 คะแนน

 

3

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

60 คะแนน – 69 คะแนน

 

4

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 1 คะแนน – 59 คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

แบบทดสอบทักษะการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

----------------------------------------

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน

โรงเรียน...............................................................

อำเภอ........................... จังหวัด.........................

1...............................................................................................

2.............................................................................................

 

ข้อ

 

คำถาม

คะแนน

คำตอบ

(๒ )

เล่มที่

(๑)

หน้า

(๑)

รวม

(๔)

วันสารท ตรงกับวันใด

 

 

 

 

ยาจืดหรือยาฉุน อาจนำมามวนสูบด้วยอะไรได้บ้าง ๑ อย่าง

 

 

 

 

ลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาคใด

 

 

 

 

ผู้ให้กำเนิดศาสนาอิสลาม คือใคร

 

 

 

 

ชิงช้าชาลี ทางภาคเหนือเรียกพันธุ์ไม้นี้ว่าอะไร

 

 

 

 

แม่ควายจะตกไข่ และแสดงอาการเป็นสัดครั้งหนึ่งในรอบกี่วัน

 

 

 

 

วังจันทรเกษม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด

 

 

 

 

พันธุ์ของมันเทศ แบ่งได้เป็น ๓ พวก ตามอายุได้แก่อะไรบ้าง บอกมา ๓ พวก

 

 

 

 

แห้ว หรือแห้วจีน มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร

 

 

 

 

๑๐

ข้าวโพดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจ

ผู้ทาน

รวมคะแนนหน้า ๑

 

 

 

             

 

 

 

 

 


การใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช ๒๕๔๒
 

2.ระเบียบการแข่งขัน

การใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช ๒๕๔๒

 

                 1. วัตถุประสงค์การแข่งขัน

               1.1 เพื่อมุ่งให้นักเรียนมีทักษะการใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกวิธี แม่นยำ และรวดเร็ว

                 1.2 เพื่อมุ่งให้นักเรียนช่วยเหลือกัน ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ

                 1.3 เพื่อมุ่งให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย

 

                2. ลักษณะการแข่งขัน

                  ประเภททีม  ทีมละ 2 คน

                3. การแบ่งประเภทการแข่งขัน

                  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ

                      3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                      3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

                4. กติกาการแข่งขัน

4.1 ผู้เข้าแข่งขันร่วมกันหาคำตอบจากคำถามที่กำหนดให้แล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้อง(ตามหลักพจนานุกรม)

     ชัดเจน (ครบใจความตามหลักการเขียนตอบคำถามภาษาไทย)

4.2 ในแต่ละข้อต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 2 ช่อง ( คำตอบ เลขหน้า) หากขาดช่องใด ช่องหนึ่ง

      จะถือเป็นโมฆะ ไม่ได้คะแนน

ตัวอย่าง

 

ข้อที่

 

คำถาม

คำตอบ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

 

เหตุผล

คำตอบ

เลขหน้า

คำตอบ

เลขหน้า

“ค้อม” เป็นคำชนิดใด

คำกริยา

๖๑๔

กริยา

๖๑๔

ไม่สมบูรณ์

“ขนน” อ่านอย่างไร

ขะ-หฺนน หรือ

ขะหฺนน)

๑๒๕

ขะ-หนน

(หรือขะหนน

๑๒๕

การเขียนคำอ่านอักษรนำ

“ฐายี” เป็นคำมาจากภาษาใด

ภาษาสันสกฤต

๒๙๒

สันสกฤต

๒๙๒

ไม่สมบูรณ์

4.3  การเขียนคำตอบต้อเขียนสะกดคำต้องตามหลักการเขียนอักษรไทย(ไม่เขียนอักษรหัวหวัด วางรูปวรรณยุกต์ วางรูปสระบน วางรูปสระล่าง ตรงตำแหน่ง ไม่เขียนอักษรหัวบอด)

4.4 คำตอบเลขหน้า ให้เขียนเลขไทย

 

 

4.4 ความยากง่ายของคำถามมีทั้ง 3 ระดับ ดังนี้

ลักษณะคำถาม

คำถาม

คำตอบ

หน้า

ความยากง่ายระดับ 1

ให้บอกความหมายของคำว่า “คอด” มา ๑ ความหมาย

 

 

ความยากง่ายระดับ 2

“เกษียนหนังสือ เกษียณอายุ” คำใดใช้ถูกต้อง

 

 

ความยากง่ายระดับ 3

คำใดอ่านจำนวนพยางค์ต่างจากคำอื่น

ชนนี   ชันษา  ซอมซ่อ  ปักเป้า

 

 

 

4.6 รายละเอียดการให้คะแนน

ระดับชั้น

เวลาที่ใช้

แข่งขัน

จำนวน

ข้อสอบ

คะแนนเต็ม

วิธีการให้คะแนน

ให้ข้อละ 2  คะแนน

ม.ต้น

 30 นาที

50 ข้อ

100  คะแนน

เขียนคำตอบถูกต้องและสมบูรณ์  ข้อละ 1  คะแนน

เขียนคำตอบถูกต้องแต่สมบูรณ์  ข้อละ 0.5  คะแนน

เขียนเลขไทยระบุเลขหน้าถูกต้อง  ข้อละ 1  คะแนน

ม.ปลาย

30 นาที

50 ข้อ

100  คะแนน

เขียนคำตอบถูกต้องและสมบูรณ์  ข้อละ 1  คะแนน

เขียนคำตอบถูกต้องแต่สมบูรณ์  ข้อละ 0.5  คะแนน

เขียนเลขไทยระบุเลขหน้าถูกต้อง  ข้อละ 1  คะแนน

 

5. สถานที่และวัน เวลาการแข่งขัน

  กำหนดสถานที่และวัน เวลาการแข่งขัน ดังนี้

 5.1 สถานที่ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

 5.2 วัน เวลาการแข่งขัน

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  6  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2552

          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  วันที่  7  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2552

กำหนดวัน เวลาการแข่งขัน

ขั้นตอนการแข่งขัน

เวลา 12.30 น. – 13.00 น.

เวลา 13.00 น. – 13.05 น.

เวลา 13.10 น. – 13.40 น.

เวลา 13.50 น. – 14.20 น.

เวลา 16.00 น.

-รายงานตัว

-ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

-ดำเนินการแข่งขันกลุ่มที่ 1

-ดำเนินการแข่งขันกลุ่มที่ 2

-ประกาศการแข่งขัน

 

 

 

 

6. ผู้รับผิดชอบดำเนินการแข่งขัน

     คณะครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย

 

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในหารแข่งขัน

    ให้ผู้เข้าแข่งขันนำพจนานุกรมฯมาเอง

 

8. เกณฑ์การให้รางวัลการแข่งขัน

ที่

ระดับรางวัล

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

หมายเหตุ

1

เกียรติบัตรเหรียญทอง

80 คะแนน – 100 คะแนน

 

2

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

70 คะแนน – 79 คะแนน

 

3

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

60 คะแนน – 69 คะแนน

 

4

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 1 คะแนน – 59 คะแนน

 

 

หมายเหตุ

1. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหาพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ทีมละ 1 เล่ม

2. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่สร้างหรือจัดทำสิ่งใดๆ เพื่อเสริมการสืบค้น เช่นที่คั่นหนังสือ ดัชนีอักษร

    ฯลฯ เพิ่มเติมในพจนานุกรม

3. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้ใช้พจนานุกรมที่ตนเองนำมา แต่อาจจะใช้พจนานุกรมของทีมอื่น