- เนื้อหา
- สื่อมัลติมิเดีย
- เกม
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- สื่อมัลติมิเดีย
- แบบทดสอบ


- กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
-
กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
-
กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
- เกมแรงโน้มถ่วง1
- เกมแรงโน้มถ่วง 2
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- เกมแรงเสียดทาน
- สรุปเนื้อหาแรงเสียดทาน
- แบบทดสอบ

 

 

 

แรงที่กระทำต่อวัตถุ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Newton' law of motion

 

กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียว
กับแรงลัพธ์ที่มากระทำและขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ

ที่มา : http://extraphysics.com/html/flash.htm
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/10/Force/Force/Force1.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips 
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/friction.html
http://216.101.114.100/UCCP/APPhysicsCI/course%20files/multimedia/