- เนื้อหา
- สื่อมัลติมิเดีย
- เกม
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- สื่อมัลติมิเดีย
- แบบทดสอบ


- กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
-
กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
-
กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
- เกมแรงโน้มถ่วง1
- เกมแรงโน้มถ่วง 2
- แบบทดสอบ

- เนื้อหา
- เกมแรงเสียดทาน
- สรุปเนื้อหาแรงเสียดทาน
- แบบทดสอบ

 

 

 

แรงที่กระทำต่อวัตถุ
มวล( mass ) และน้ำหนัก(weight)

มวล( mass ) หมายถึง ปริมาณเนื้อสารที่รวมกันอยู่เป็นวัตถุนั้น มีสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุ ที่จะต้านสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือที่เรียกกันว่าวัตถุมีความเฉื่อย วัตถุใดมีความเฉื่อยมาก หรือมีลักษณะที่จะต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุมาก วัตถุนั้นจะมีมวลมาก แต่้ถ้าวัตถุใดมีความเฉื่อยน้อยหรือมีลักษณะที่จะต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุน้อย วัตถุนั้นจะมีมวลน้อยไปด้วย มวลในระบบ เอสไอ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม(kg)

รูปข้างล่างนี้ถามว่าทำไม เราจึงไม่หลุดออกไปจากโลก

คงตอบได้ว่า เพราะโลกมีแรงดึงดูด หรือแรงโน้มถ่วงที่จะดึงวัตถุทุกชนิดให้เข้าสู่ผิวโลก และเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนี้ ทำให้บรรยากาศที่อยู่รอบๆ โลกไม่หลุดหายไปในอวกาศ

น้ำหนัก(weight ใช้สัญลักษณ์ w) เกิดจากความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกมากระทำต่อมวลวัตถุ (หน่วยของน้ำหนักเป็นนิวตัน อย่าสับสนกับชีวิตจริง ที่น้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเพราะ น้ำหนักทางฟิสิกส์จะต้องหาจากมวลคูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก)

ดังนั้นน้ำหนักจะหาได้จากสูตร W = mg
เมื่อ W = น้ำหนักของวัตถุที่มีหน่วยเป็นนิวตัน(N)
m = มวลของวัตถุที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)
g = ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงโลก มีค่าประมาณ 9.8 เมตร/วินาที2(m/s2) ค่านี้เป็นค่าเฉลี่ยบริเวณผิวโลกทั่วๆไป

ดังนั้น มวล 1 กิโลกรัมมีน้ำหนักเท่ากับ 9.8 นิวตัน

ที่มา:
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/201/index201.htm
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/10/Force/Force/Force1.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips 
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/friction.html
http://216.101.114.100/UCCP/APPhysicsCI/course%20files/multimedia/