ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
1.2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม                 
2.1  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและความสามารถพิเศษ
3.1  ส่งเสริมการเรียนรู้กับเจ้าของภาษา
3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา
3.3  ส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม
3.4  ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ครูมีคุณภาพ
4.1  ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
4.2  ส่งเสริมการนิเทศภายใน
4.3  ส่งเสริมให้ครูการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ความสามารถด้านเทคโนโลยี
5.1  ส่งเสริมให้ครูสร้างเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5.2  ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5.3  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเทคโนโลยี
5.4  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6.1  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาสถานศึกษา
6.2  ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงาน
6.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
6.5  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคภายในสถานศึกษา
7.1 มีมาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19