วิสัยทัศน์/พันธกิจ

         โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเป็นสถานศึกษาของชุมชนที่ SMART สู่มาตรฐานสากลภายใน ปี 2564

Standard  1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
Moral  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
Ability  6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
Reliability8. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนโดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
9. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อตามความสามารถและความสนใจ
Technology  11. พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้มีการสร้างและใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด