วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์   
         โรงเรียนของชุมชนที่ SMART

พันธกิจ
         พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับอาเซียน