สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์    ออกแบบให้อยู่ในกรอบ (FORM) รูปทรงหยดน้ำ  เพื่อสำนึกถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงราย  จนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  
ประธานของตราสัญลักษณ์  เป็นพระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชประทับยืนกลางดวงอาทิตย์ (ประสูติกาลวันอาทิตย์  แรม  9  ค่ำ  เดือน  3 ปี  พ.ศ. 1780)  
รัศมีโดยรอบเป็นรูปกลีบดอกบัวศิลปะสมัยเชียงแสน    
เหนือพระรูปคือ ความเรืองรองแห่งศิรประภา  เพื่อสื่อแสดงถึงพระปัญญาธิคุณ
พานพุ่ม แทนค่าพลังแห่งความศรัทธาและความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่น้อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ 
แถบชื่อโรงเรียน จารึกไว้ส่วนขอบล่างของรูปทรงหยดน้ำเพื่อแสดงถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ที่สร้างสรรค์คุณค่าทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ 
สีฟ้า – ขาว  คือ สีประจำโรงเรียน           สีม่วง คือ สีประจำจังหวัด
สีแดง คือ สีแห่งความเสียสละ                สีเหลืองทอง คือ สีแห่งพลังของความศรัทธา

คำขวัญ สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   มุ่งพัฒนา
ติพจน์        อตฺตนา   โจทยตฺตานํ    จงเตือนตนด้วยตนเอง
สีประจำโรงเรียน ฟ้า – ขาว
สีฟ้า   หมายถึง  สูงเทียมฟ้า  เหนือสิ่งอื่นใด
สีขาว  หมายถึง  การดำรงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  สะอาด  บริสุทธิ์ ปราศจากอุปสรรคใด ๆ
อักษรย่อ                ม.ร.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ราชพฤกษ์  (ดอกคูน)

ตราสัญลักษณ์    ออกแบบให้อยู่ในกรอบ (FORM) รูปทรงหยดน้ำ  เพื่อสำนึกถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงราย  จนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน  
   ประธานของตราสัญลักษณ์  เป็นพระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชประทับยืนกลางดวงอาทิตย์ (ประสูติกาลวันอาทิตย์  แรม  9  ค่ำ  เดือน  3 ปี  พ.ศ. 1780)  
รัศมีโดยรอบเป็นรูปกลีบดอกบัวศิลปะสมัยเชียงแสน    
เหนือพระรูปคือ ความเรืองรองแห่งศิรประภา  เพื่อสื่อแสดงถึงพระปัญญาธิคุณ
   พานพุ่มแทนค่าพลังแห่งความศรัทธาและความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่น้อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ 
   แถบชื่อโรงเรียน จารึกไว้ส่วนขอบล่างของรูปทรงหยดน้ำเพื่อแสดงถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ที่สร้างสรรค์คุณค่าทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ 
สีฟ้า – ขาว  คือ สีประจำโรงเรียน           สีม่วง คือ สีประจำจังหวัด
สีแดง คือ สีแห่งความเสียสละ                สีเหลืองทอง คือ สีแห่งพลังของความศรัทธา
   คำขวัญสามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   มุ่งพัฒนา
   คติพจน์              อตฺตนา   โจทยตฺตานํ    จงเตือนตนด้วยตนเอง
   สีประจำโรงเรียน ฟ้า – ขาว
สีฟ้า   หมายถึง  สูงเทียมฟ้า  เหนือสิ่งอื่นใด
สีขาว  หมายถึง  การดำรงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม 
                        สะอาด  บริสุทธิ์ ปราศจากอุปสรรคใด ๆ
   อักษรย่อ                ม.ร.
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน ราชพฤกษ์  (ดอกคูน)