ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม   ได้รับการประกาศจัดตั้งจาก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่   9  มกราคม   2523  ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ของอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   สังกัดกรมสามัญศึกษา  ซึ่งจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเพื่อรองรับและเอื้อประโยชน์ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่  5 ตำบล  เหนือแม่น้ำกก  ได้แก่   ตำบลท่าสุด นางแล    บ้านดู่    แม่ข้าวต้มและริมกก ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
          โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 113  หมู่ที่ 3  ตำบลนางแล   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย   ห่างจากตัวเมืองเชียงราย   11 กิโลเมตร    บริเวณที่ตั้งเป็นที่เนินเขา 3 ลูก ของป่าสงวนแห่งชาติ   โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จำนวน 50 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเสื่อมสภาพ ในระยะเริ่มก่อตั้งโรงเรียนจึงต้องมีการปลูกต้นไม้จำนวนมาก จนมีสภาพร่มรื่นเช่นในปัจจุบัน  
          โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2523  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4    ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 175   คน       ครูจำนวน  9  คน  
โดยมี นายประเสริฐ  สุวรรณจิตต์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
          ปัจจุบันโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดแผนชั้นเรียนเป็น  6-6-6   และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดชั้นเรียนเป็น   6-5-6 รวมทั้งสิ้น 35 ห้องเรียน    
          โดยมี นายประยูร ชาติชำนาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม