เป้าประสงค์

เป้าประสงค์
     1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง 
     3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
     5. สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     6. นักเรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม