เป้าประสงค์

Standard  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและผล O-net เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 3. ครูมีมาตรฐานวิชาชีครู และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
Moral  4. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
Ability  6. นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ 7. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
Reliability8. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน 9. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 10. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงหรือมีทักษะประกอบชีพตามความถนัดและความสนใจ
Technology11. นักเรียนและครูมีนวัตกรรม ของตนเอง อย่างน้อย 1 นวัตกรรม