new

กิจกรรมทั้งหมด

รด.จิตอาสา

รด.จิตอาสาร่วมพัฒนาโ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

อบรมการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

อบรมการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม