new

กิจกรรมทั้งหมดมอบรับรางวัล “คนดีศรีเม็งราย” ประจำปีการศึกษา 2564


admin

วันที่ 10 มกราคม 256วันสถาปนาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ครบรอบ 42 ปี


admin

วันที่ 9 มกราคม 2565ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบผ้าห่ม


admin

วันที่ 28 ธันวาคม 25กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2564


admin

วันที่ 24 ธันวาคม 25อบรมแกนนำเพศวิถีรอบด้าน


admin

กิจกรรม อบรมพัฒนาทักอบรม การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก


admin

วันที่ 20 และ 27 ธันกิจกรรมบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 3


admin

วันที่ 15 ธันวาคม 25ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี


admin

#ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจโรงเรียนวิเชียรมาตุ3 จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานระบบ e-School


admin

วันที่ 3 ธันวาคม 256ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564


admin

วันที่ 1 ธ.ค.2564 โรต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่


admin

วันที่ 23 พ.ย.2564 ผนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2


admin

วันที่ 22 พ.ย.64 นักประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน


admin

วันที่ 22 พ.ย.64 โรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบ e-School


admin

วันที่ 10 พฤศจิกายนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฉีดวัคซีนไฟเซอร์


admin

วันที่ 27 ตุลาคม 256กิจกรรมค่ายแกนนำเพศวิถี โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ฯ


admin

วันที่ 25 ตุลาคม 256รด.จิตอาสา


admin

รด.จิตอาสาร่วมพัฒนาโนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์


admin

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม


admin

มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมอบรมการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)


admin

อบรมการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)มุทิตาจิตครูผู้เกษียญอายุราชการ 2564


admin

วันที่ 30 กันยายน 25ส่งมอบและประดับเข็มคณะกรรมการ


admin

ส่งมอบและประดับเข็มคณะกรรมการมอบเกียรติบัตรลูกเสือจราจร


admin

การอบรมเรื่องกฎหมายจราจรกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ให้กับสภานักเรียน


admin

สำนักงานคุมประพฤติจัพิธีถวายพระพรชัยมงคล


admin

พิธีถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ


admin

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล


admin

กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลรับพระราชทาน smart board พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง


admin

รับพระราชทาน smart board พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง