ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร
     องค์การที่มีมาตรฐาน สมัครสมานสามัคคี มีคุณธรรม มีความขยัน มุ่งมั่นพัฒนา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง