เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

 เอกลักษณ์       โรงเรียนของชุมชน

อัตลักษณ์        มีวินัย

อัตลักษณ์ หมายถึง   คุณลักษณ์ของผู้เรียนที่โรงเรียนคาดหวังตามปรัชญาของโรงเรียน คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มีวินัย หมายถึง       นักเรียนมีความยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
   

    เอกลักษณ์ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คือ ความโดดเด่นของโรงเรียนที่ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่น ศรัทธา คือ โรงเรียนของชุมชน

โดยผ่านการเห็นของชองครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555