มอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564