ยินดีกับคนเก่ง

วันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ มอบหมายให้นางมาลัย สุตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ นายตั้งตระกูล ผัดแก้ว และนาย พงศ์พัฒน์ คำทอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ผ่านการอบรมการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 3 จำนวน 20 ชม. ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2564