อบรมแกนนำเพศวิถีรอบด้าน

กิจกรรม อบรมพัฒนาทักษะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ “การสื่อสาร เพื่อสงเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก เรื่องถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น นร. แกนนำเพศวิถีรอบด้าน

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม