กิจกรรมบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 3

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางพนมรส ดีนาน รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 3 จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระศิลปะโดยมีกิจกรรมการแสดง และนิทรรศการผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย และนาฏศิลป์ ในระดับชั้น ม.3

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม