ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564