มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบโล่ห์เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และเกียรติบัตรแก่ครูผู้ประสานงาน ในโอกาสที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเข้าร่วมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค new nomal (MFU New Normal 2021)

ติดต่อโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม