เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์


เอกลักษณ์
โรงเรียนของชุมชน
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มีวินัย
หมายถึง นักเรียนมีความยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ใฝ่เรียนรู้
หมายถึง นักเรียนมีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
คือ ความโดดเด่นของโรงเรียนที่ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่น ศรัทธา คือ โรงเรียนของชุมชน โดยผ่านการเห็นของชองครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555