ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ