ฝ่ายบริหาร

นายประยูร ชาติชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 0625203940
email : [email protected]

นางพนมรส ดีนาน
โทร 081-0282504
email : [email protected]

นายสิริชัย มีโสภา
โทร 0899524714
email : [email protected]

นายไพศาล ชนะกุล
โทร 0815949748
email : [email protected]

นายยอดคน ณ เชียงใหม่
โทร 0871886232

email : [email protected]
นายวิจิตรศักดิ์ มงคลสาร
โทร 0861878863

[email protected]