ข้อมูลครู

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

1. จำแนกตามตำแหน่งผู้บริหาร
ตำแหน่งชายหญิงรวมร้อยละ
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ   
    ชำนาญการพิเศษ
1133.33
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
11266.67
3. รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ
    ชำนาญการ
รวม213100

2. จำแนกตามตำแหน่งครู

ตำแหน่งชายหญิงรวมร้อยละ
1. ครูผู้ช่วย1569.23
2. ครูไม่มีวิทยฐานะ (ค.ศ.1)
3. ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)5111624.62
4. ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)7253249.23
5. ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)111.54
6. ครูอัตราจ้าง72913.84
7. ครูต่างประเทศ1 11.54
รวม214465100

3. จำแนกตามตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่พิเศษ

ตำแหน่งชายหญิงรวมร้อยละ
1. ลูกจ้างประจำ3314.29
2. ลูกจ้างชั่วคราว34733.33
3. เจ้าหน้าที่พิเศษ291152.38
รวม81321100