กลุ่มสาระการงานอาชีพ


นางสุชาดา ใจตุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุภา ชนะกุล

นายอุทัย พรพิกุล

นายสินาด มาลารัตน์

นางสกุณี นิยม

นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์

นายศุภเลิศ ท่าม่วง

นายบัลลังก์ มูลแจ่ม