กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสุชาดา ใจตุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอุทัย พรพิกุล
นายสินาด มาลารัตน์

นางสกุณี นิยม

นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์

นายศุภเลิศ ท่าม่วง

นายบัลลังก์ มูลแจ่ม