กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสุชาดา ใจตุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายอุทัย พรพิกุล
นายสินาด มาลารัตน์