กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอนุชา กาบสนิท
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเทพวรา อนันต์
นางสาวบุษยา แหนคำ