กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางภัทรา  สุทธินันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางทิพวรรณ  ปันมิตร

นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย

นางสาวกอแก้ว  อ่อนสำอางค์

นายธวัชชัย เครือวงค์

นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร

นางอังคณา  ณ พิกุล

นางสาวศุทธิณี   จินดาขัด