กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางภัทรา  สุทธินันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางทิพวรรณ  ปันมิตร

นางสุวิดาภรณ์  คำแผ่นชัย

นางสาวกอแก้ว  อ่อนสำอางค์

นายเอกราช  สุขเจริญ

นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร

นางอังคณา  ณ พิกุล

นายธวัชชัย  เครือวงค์