กลุ่มสาระศิลปะ


นายสมควร เชื้อสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสิงห์ทอง เลี่ยมแก้ว

นางดวงฤดี บุญเรือง

นายโกวิท รักทรงธรรม