กลุ่มสาระภาษาไทย


นางคำมูล มากสุข

นางแสงจันทร์ ชูโชติ

นางดรุณี เวทธรรม

นางพิมลพร คำจ้อย

นางกิ่งกาญจน์ จูฑะภักดี

นายพูนศักดิ์ สุธีชัย