กลุ่มสาระภาษาไทย


นางคำมูล มากสุข

นางแสงจันทร์ ชูโชติ
นางดรุณี เวทธรรม
นางพิมลพร คำจ้อย

นางกิ่งกาญจน์ จูฑะภักดี
นายพูนศักดิ์ สุธีชัยนางสาวจิราวัลย์ นามนาย