กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางเจนจิรา ยั่งยืน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางรุ่งนภา ยานะรังษี

นางนงเยาว์ มงคลสาร

นางสาวปรานอม ปุกตั้ง

นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชย

นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร์

Mr.Sunny Kumar Maharjan

นางสาววราภรณ์ ลือสุวรรณ์

นายปวริศร พิฐิวัฒน์