กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางพัฒนาเครือบุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสมเพ็ชร หาญแก้ว

นางเครือวัลย์ หาญแก้ว

นางสิริพร ด่านบุญเรือง

นางนลินลักษณ์ แก้วเกิด

นางแววตา เขื่อนแปด

นางอรณัญช์ เชียงแรง